OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Opublikowano 19.04.2019

na lokal mieszkalny

Zarząd  Śródmiejskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej w Częstochowie  ogłasza, że w dniu 07.05.2019 r  o godz. 1000odbędzie się w biurze Spółdzielni przy al. Armii Krajowej 1/3 w Częstochowie sala nr 218 ustny przetarg publiczny na  zawarcie  umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu  mieszkalnego nr 17, położony w Częstochowie przy ul. Słowackiego 33.

Lokal jest o pow. użytk. 38,40 m2, znajduje się na parterze budynku i składa  się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki.  

Wartość rynkowa lokalu wynosi 99.500,00 zł / 2591 zł za 1m2/ i stanowić będzie cenę wyjściową dla lokalu w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 3.000,00 zł; Spółdzielnia informuje, że toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z urzędu osoby, która była poprzednim  posiadaczem tytułu prawnego do w/w lokalu.
Wpłaty wadium należy dokonać w złotych polskich w kasie głównej Spółdzielni najpóźniej w dniu 06.05.2019 r (tj. poniedziałek) do godziny 1400.   Na przetarg należy przybyć z dowodem wpłaty wadium i dowodem osobistym.  Zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu na rzecz osoby, która wygrała przetarg, nastąpi poprzez podpisanie  aktu  notarialnego. Termin zawarcia aktu zostanie niezwłocznie uzgodniony z notariuszem po dokonaniu przez wygrywającego przetarg wpłaty pełnej kwoty ustalonej w przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego pokrywa wygrywający.  

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 34 372 36 14; 34 372 36 13, natomiast w sprawie oglądania przedmiotowego mieszkania należy się skontaktować z administracją osiedla Trzech Wieszczów ul. Boh. Monte -Casinno 10 nr tel.34 372-35-51. Regulamin przetargu jest wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni, pokój 120. Zarząd zastrzega sobie na każdym etapie  prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
Zarząd informuje, że osoby którym przysługuje roszczenie z art. 15 ust.2 i art. 161  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych winny zgłosić przedmiotowe roszczenie nie później niż do dnia ustanowienia tytułu prawnego do opisanego lokalu na rzecz osoby wygrywającej przetarg.