Opublikowano 11.09.2019

ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
al. Armii Krajowej 1/3, Częstochowa

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
NA ROBOTY REMONTOWE
W ZASOBACH ŚRÓDMIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CZĘSTOCHOWIE

„Wymiana 44 szt. drzwi w korytarzach budynku przy ul. Słowackiego 9 na drzwi przeciwpożarowe EI30”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu można pobrać ze strony lub otrzymać w siedzibie Spółdzielni, pokój 206.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w biurze Zarządu Spółdzielni, pokój 204 /sekretariat/. Termin składania ofert upływa z dniem 30.09.2019 roku o godz. 9:30.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również odrzucenia oferty bez podania przyczyny.