Bonifikata w opłatach za wieczyste użytkowanie

Opublikowano 11.02.2022

Dotyczy budynków: Krakowska 46/50, 70/76, Kopernika 8, 10/20, Kordeckiego 11, 24, Focha 73/77

Bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1990) lokatorzy mogą ubiegać się o udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest spełnienie kryterium dochodowego. Dochód miesięczny w 2021 roku na jednego członka rodziny nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2021r tj. kwoty 2 831,27 zł (brutto).

Wobec powyższego, członkowie Spółdzielni spełniający ten warunek mogą składać wnioski wraz z dokumentami o wysokości dochodu. Wnioski można pobierać w Administracji lub na stronie internetowej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioski należy składać w Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2022r.

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

  • dla pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach za 2021 rok, wydane przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie na druku PIT, składane do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy udzielenia bonifikaty. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiada się innych źródeł dochodu;

  • dla emerytów i rencistów: druk PIT-40A za 2021 rok wydany przez ZUS lub zaświadczenie o dochodach za 2021 rok wydane przez Urząd Skarbowy. Druk PIT-11A wydany przez ZUS, nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty. Dodatkowo wymagane jest oświadczenie, że nie posiada się innych źródeł dochodu;

  • w przypadku braku dochodu w 2021 roku, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaliczek na podatek dochodowy za 2021 rok. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezłożeniu zeznania podatkowego nie jest dokumentem potwierdzającym brak dochodu i nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty.

  • studenci powinny dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją pobierania lub niepobierania stypendium w 2021 roku;

  • dzieci w szkole ponadpodstawowej: zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

     

O bonifikatę mogą się ubiegać wyłącznie osoby gospodarujące na nieruchomości objętej wnioskiem.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które dokonały wyodrębnienia lokalu aktem notarialnym mają możliwość skorzystania z bonifikaty składając wniosek do Urzędu Miasta.

Załączniki