Przetarg na roboty remontowe instalacji elektrycznych

Opublikowano 09.03.2022

ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
al. Armii Krajowej 1/3, Częstochowa

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH ŚRÓDMIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CZĘSTOCHOWIE
„Remont instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynków„

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz przedmiar robót do przetargu można pobrać ze strony lub otrzymać w siedzibie Spółdzielni, pokój 317.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w biurze Zarządu Spółdzielni, pokój 204 /sekretariat/.
Termin składania ofert upływa z dniem 24.03.2022 roku.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Załączniki