Przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Opublikowano 08.06.2021

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

Zarząd  Śródmiejskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej w Częstochowie  ogłasza, że w dniu 22.06.2021 r 

o godz. 1000  odbędzie się w biurze Spółdzielni przy al. Armii Krajowej 1/3 w Częstochowie sala nr 218 ustny przetarg publiczny na  zawarcie  umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu  mieszkalnego nr 19, położony w Częstochowie przy ul. Nadrzecznej 50.

Lokal jest o pow. użytk. 26,59 m2, znajduje się na III piętrze budynku i składa  się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki.  

Wartość rynkowa lokalu wynosi 78.300,00/ 2944 zł za 1m2/ i stanowić będzie cenę wyjściową dla lokalu w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 4.000,00 zł.

Wpłaty wadium należy dokonać w złotych polskich w kasie głównej Spółdzielni najpóźniej w dniu 21.06.2021 r (tj. poniedziałek) do godziny 1300.  

Na przetarg należy przybyć z dowodem wpłaty wadium i dowodem osobistym. 

Zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu na rzecz osoby, która wygrała przetarg, nastąpi poprzez podpisanie  aktu  notarialnego.

Termin zawarcia aktu zostanie niezwłocznie uzgodniony z notariuszem po dokonaniu przez wygrywającego przetarg wpłaty pełnej kwoty ustalonej w przetargu.

Koszty zawarcia aktu notarialnego pokrywa wygrywający.  

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 34 372 36 14; 34 372 36 13, natomiast w sprawie oglądania przedmiotowego mieszkania należy się skontaktować z administracją osiedla Śródmieście

  1. Kościuszki 3 nr tel. 34 372-35-43 Regulamin przetargu jest zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni www.ssm.czest.pl.

Zarząd zastrzega sobie na każdym etapie  prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Zarząd informuje, że osoby którym przysługuje roszczenie z art. 15 ust.2 i art. 161  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych winny zgłosić przedmiotowe roszczenie nie później niż do dnia ustanowienia tytułu prawnego do opisanego lokalu na rzecz osoby wygrywającej przetarg.

W związku z  panująca epidemią Covid-19 prosimy przystępujących do przetargu o zachowanie się zgodnie z obowiązującymi w dacie przetargu przepisami prawa będącymi następstwem wprowadzenia na terenie naszego kraju stanu epidemii ( noszenie maseczki, dezynfekcja rąk , zachowanie zasad podwyższonego reżimu sanitarnego i dystansu społecznego). 

Załączniki