Walne Zgromadzenie

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie

zawiadamia że

WALNE ZGROMADZENIE

ŚRÓDMIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W CZĘSTOCHOWIE

odbędzie się w dniach 19 i 20 sierpnia 2020 r.

o godz. 17.00

w Hali Sportowej przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie


Walne Zgromadzenie zostało podzielone na dwie części:

 • Część 1      odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00
 • Część 2      odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia
 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji:
  a. Mandatowo – Skrutacyjnej
  b. Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie protokołów z Walnego Zgromadzenia Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie odbytego w dniach 9 i 11 kwietnia 2019 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdań:
  1. Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok,
  2. Zarządu z działalności za 2019 rok wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z 2019 roku,
  3. finansowego za 2019 rok.
 7. Dyskusja w sprawach przedstawionych w sprawozdaniach.
 8. Wybór członków Rady Nadzorczej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Informujemy, że:

 • Sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu i finansowe Spółdzielni za 2019 rok;
 • Protokół z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok;
 • Protokoły z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2019 roku;
 • list z przeprowadzonej lustracji za lata 2015 – 2017;
 • projekty uchwał wynikających z proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

będą wyłożone do wglądu członków od 03 sierpnia 2020 r.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii członkowie zainteresowani zapoznaniem się z dokumentami proszeni są o kontakt ze Spółdzielnią (tel. 34 372 36 00) celem uzgodnienia dokładnego terminu wglądu do wskazanych dokumentów.
Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wymienionymi dokumentami.
Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Pierwsza Część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 19 sierpnia 2020 roku.
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Kandydatów do Rady Nadzorczej członkowie zgłaszają na piśmie nie później niż 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia dokonuje się wraz z pisemną zgodą kandydata oraz ankietą. Druki zgłoszeń wraz z ankietą pobiera się i składa w sekretariacie Spółdzielni – pokój 204 do dnia 05 sierpnia 2020 roku.

Członkowie posiadający prawo do więcej niż 1 lokalu winni złożyć pisemne oświadczenie, w której części Walnego Zgromadzenia będą uczestniczyć.

Mandaty będą wydawane członkom przybyłym na Walne Zgromadzenie przy podpisywaniu list.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości celem potwierdzenia członkostwa w spółdzielni, ponieważ w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie przypisani Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/1/20 do danej części Walnego Zgromadzenia.
W przypadku braku zgłoszenia faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu, weryfikacja posiadania członkostwa będzie się odbywała na podstawie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa (np.: umowa kupna, darowizny itp.; poświadczenie dziedziczenia lub nabycia spadku itp.)
W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy członków o zachowanie się zgodnie z obowiązującymi w dacie Walnego Zgromadzenia przepisami prawa będącymi następstwem wprowadzenia na terenie naszego kraju stanu epidemii.

Prosimy o wcześniejsze przybycie (od godz. 16:15) w związku z zaostrzonymi procedurami sanitarnymi.