Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza i Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie, w związku z trwającym stanem epidemii na terenie kraju i działając na podstawie: art. 36 §9 – §13 prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 tj. oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 14/7/21 z dnia 30.07.2021 r. zawiadamia,

że w dniu 27 września 2021 roku w godzinach od 12:00 do 18:00

 w siedzibie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie,

al. Armii Krajowej 1/3 pokój nr 7 (parter)

 

odbędzie się głosowanie na piśmie, przez Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie, nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w sprawach:

 • przyjęcia protokołów z Walnego Zgromadzenia Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie odbytego w dniach 19 i 20 sierpnia 2020 r.- Uchwała nr 1/2021;

 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. – Uchwała nr 2/2021;

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r. – Uchwała nr 3/2021;

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.- Uchwała nr 4/2021;

 • udzielenia absolutorium Prezesowi Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Bogusławowi Puch za 2020 r. – Uchwała nr 5/2021;

 • udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. technicznych Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Robertowi Komender za 2020 r. – Uchwała nr 6/2021;

 • udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Sylwii Matyjaszczyk za 2020 r. – Uchwała nr 7/2021.

Informujemy, że:

 • sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zarządu i finansowe Spółdzielni za 2020 r.
 • protokół z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
 • protokoły z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2020 r.
 • projekty w/w uchwał
  będą wyłożone do wglądu członków w biurze Zarządu Spółdzielni al. Armii Krajowej 1/3 od 13 września 2021 r.

            Informujemy, że projekty uchwał, których dotyczy niniejsze głosowanie zamieszczone będą na stronie internetowej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie – „DLA MIESZKAŃCA” zakładka Walne Zgromadzenie od 13 września 2021 r.

            Z uwagi na trwający stan epidemii członkowie zainteresowani zapoznaniem się z dokumentami proszeni są o kontakt ze Spółdzielnią (tel. 34 372 36 00) celem uzgodnienia dokładnego terminu wglądu do wskazanych dokumentów.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wymienionymi dokumentami.

            W dniu głosowania, tj. 27.09.2021 r. stawiający się członkowie Spółdzielni w siedzibie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie, al. Armii Krajowej 1/3, pokój nr 7 zostaną zarejestrowani poprzez sprawdzenie dowodu tożsamości i podpisani listy, po czym zostaną wydane im karty do głosowania.

W przypadku braku zgłoszenia faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu, weryfikacja posiadania członkostwa będzie odbywała się na podstawie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa (np. umowa kupna, darowizny; akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o nabyciu spadku).

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego w pomieszczeniu, gdzie będzie się odbywało głosowanie.

Głosowanie odbędzie się za pomocą kart do głosowania, na których będą podane nazwy kolejnych uchwał oraz kratki do postawienia znaku „X” – głosuję za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu przy każdej nazwie uchwały.

Głos jest ważny, jeżeli obok uchwały zaznaczono jeden kwadrat znakiem „X”.

Głos jest nieważny w przypadku: postawienia więcej niż jednego znaku „X” obok uchwały, niepostawienia żadnego znaku „X”, wystąpienia problemów z ustaleniem tożsamości osoby głosującej lub jej woli, bądź głos zostanie oddany na innej karcie do głosowania.

Komisja skrutacyjna składać się będzie z członków Rady Nadzorczej i upoważnionych przez Zarząd pracowników. Komisja sprawować będzie nadzór nad głosowaniem, obliczy głosy i spisze protokół z czynności.

Wyniki głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia znajdują się w załączonym protokóle.