Walne Zgromadzenie

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie

zawiadamia że

WALNE ZGROMADZENIE

ŚRÓDMIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W CZĘSTOCHOWIE

odbędzie się w dniach 9 i 11 kwietnia 2019 r.

o godz. 17.00

w sali widowiskowej Klubu „Politechnik” w Częstochowie

przy al. Armii Krajowej 23/25


Walne Zgromadzenie zostało podzielone na dwie części:

 • Część 1  odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00
 • Część 2 odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia
 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji:
  a. Mandatowo – Skrutacyjnej
  b. Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie protokołów z Walnego Zgromadzenia Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie odbytego w dniach 17 i 19 kwietnia 2018 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdań:
  1. Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok,
  2. Zarządu z działalności za 2018 rok wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z 2018 roku,
  3. finansowego za 2018 rok.
 7. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej lustracji za lata 2015-2017 wraz z wnioskami wynikającymi z protokołu polustracyjnego oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.
 8. Dyskusja w sprawach przedstawionych w sprawozdaniach.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.
 11. Rozpatrzenie odwołań do Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwał w tym zakresie.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Informujemy, że:

  • Sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu i finansowe Spółdzielni za 2018 rok;
  • Protokół z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok;
  • Protokoły z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2018 roku;
  • Protokół z lustracji i list polustracyjny;
  • Projekty uchwał wynikających z proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

będą wyłożone do wglądu członków w biurze Spółdzielni przy al. Armii Krajowej 1/3, pokój 204 od 25 marca 2019 r., w godzinach pracy Spółdzielni.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wymienionymi dokumentami.
Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Pierwsza Część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 9 kwietnia 2019 r.
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Członkowie posiadający prawo do więcej niż 1 lokalu winni złożyć pisemne oświadczenie, w której części Walnego Zgromadzenia będą uczestniczyć.

Mandaty będą wydawane członkom przybyłym na Walne Zgromadzenie przy podpisywaniu list.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości celem potwierdzenia członkostwa w spółdzielni, ponieważ w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie przypisani uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/1/19 do danej części Walnego Zgromadzenia.
W przypadku braku zgłoszenia faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu, weryfikacja posiadania członkostwa będzie się odbywała na podstawie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa (np.: umowa kupna, darowizny itp.; poświadczenie dziedziczenia lub nabycia spadku itp.).

Bilans na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat

Informacja o wynikach głosowania