Walne Zgromadzenie

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie zawiadamia, że w Hali Sportowej przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie (wejście sektory „P”) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dwóch częściach:

Część I w dniu 23 maja 2023 r. o godz 1700:

Aleja NMP 21, 62, 69A
Armii Krajowej 1/3, 2
Bohaterów Getta 1/3, 4/7, 7a, 13
Garibaldiego 10/12, 10/12a, 11/13
Jaskrowska 8a
Jasnogórska 3/5, 23/25, 34b, 38, 46, 46a, 53, 57, 61/65, 66, 68, 70, 70A, 104/106
Katedralna 3/5, 3/5a
Kilińskiego 2/4, 18/20, 18/20a, 18/20b, 22, 22a, 26, 26b, 32/40, 42/44
Kościuszki 3, 3b, 4, 4a, 4b, 4c, 10/12, 10a, 13, 22, 22a, 24, 26
Krakowska 46/50, 65, 70/76
Lelewela 3/9, 8, 11, 13/15 i 13/15a
Nadrzeczna 34/36, 35/41, 42/44, 46/48, 48a, 50, 51, 52, 53/55, 54, 56, 57/59, 58, 60, 62, 63, 64, 66
Orlik-Rückemanna 1/5, 2, 6
Partyzantów 1, 2, 4/6, 8/10
Piłsudskiego 25/27, 25b, 37, 37a
Piotrkowska 21b, 21c, 23, 23a, 27
Senatorska 7/9, 11/13
Stary Rynek 17
Staszica 3, 11, 12, 12a, 13
Sułkowskiego 3/7, 6, 8
Warszawska 2/14
Wilsona 2a, 8, 8a, 10/12, 10/12a, 10/12b, 10/12c
Zimorowicza 3/5, 7, 8

Część II w dniu 24 maja 2023 r. o godz 1700:

Bohaterów Monte Cassino 10
Dąbkowskiego 25, 28/30
Focha 42a, 42/44, 46, 46a, 57/61, 68/70, 69/71, 72/74, 73/77
Goszczyńskiego 2, 4
Hoene Wrońskiego 17/21
Kopernika 8, 10/12, 51/53, 53a, 55
Kordeckiego 11, 22/30, 24
Krasińskiego 2, 3, 4, 5, 7
Mickiewicza 25/31
Ogińskiego 16
Oleńki 6
Słowackiego 9, 27, 29, 31, 33, 34/42
Sobieskiego 48, 52, 52a
Teresy 5
Waszyngtona 30, 45a
Zana 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
Członkowie, wywodzący uprawnienia z zawartych umów dot. ustanawiania praw do lokali w ŚSM

Informujemy, że:

 • Sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu i finansowe Spółdzielni za 2022 rok;
 • list polustracyjny z lustracji z pełnej działalności ŚSM za okres 2018-2020;
 • Protokół z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok;
 • Protokół z przeprowadzonego w trybie art. 36 § 9 – § 13 prawa spółdzielczego z dnia 16.09.1982 r. (Dz. U. Z 2021 poz. 648) głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie z dnia 07 kwietnia 2022 roku;
 • projekty uchwał wynikających z proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni będą zamieszczone na stronie internetowej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie – „DLA MIESZKAŃCA” zakładka Walne Zgromadzenie od 08 maja 2023 roku.

Z wymienionymi dokumentami można się zapoznawać od 08 maja 2023 r. w siedzibie Spółdzielni, al. Armii Krajowej 1/3 pok. 204, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 34 372-36-00.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wymienionymi dokumentami.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 23 maja 2023 roku.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Kandydatów do Rady Nadzorczej i kandydatów na Delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP członkowie zgłaszają na piśmie nie później niż 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia dokonuje się wraz z pisemną zgodą kandydata oraz ankietą. Druki zgłoszeń wraz z ankietą pobiera się i składa w sekretariacie Spółdzielni – pokój 204 do dnia 09 maja 2023 roku.

Członkowie posiadający prawo do więcej niż 1 lokalu winni złożyć pisemne oświadczenie, w której części Walnego Zgromadzenia będą uczestniczyć.

Mandaty będą wydawane członkom przybyłym na Walne Zgromadzenie przy podpisywaniu list.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości celem potwierdzenia członkostwa w spółdzielni, ponieważ w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie przypisani Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/1/23 z 24.01.2023 r. do danej części Walnego Zgromadzenia.
W przypadku braku zgłoszenia faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu, weryfikacja posiadania członkostwa będzie się odbywała na podstawie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa (np.: umowa kupna, darowizny itp.; poświadczenie dziedziczenia lub nabycia spadku itp.)

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór komisji:
  a) mandatowo – skrutacyjnej
  b) uchwał i wniosków
 4. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonego w trybie art. 36 § 9 – § 13 prawa spółdzielczego z dnia 16.09.1982 r. (Dz. U. z 2021 poz. 648) głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie z dnia 07 kwietnia 2022 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdań.
  a) Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok wraz z listem polustracyjnym z pełnej działalności ŚSM za okres 2018 – 2020;
  b) Zarządu z działalności za 2022 rok;
  c) finansowego za 2022 rok.
 7. Dyskusja w sprawach przedstawionych w sprawozdaniach.
 8. Wybory:
  a) członków Rady Nadzorczej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie;
  b) Delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok;
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok;
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał