Przestajemy dymić

Kampania informacyjno-edukacyjna

Pod pojęciem niskiej emisji rozumiemy emisję komunikacyjną, emisję pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność jak i śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.

Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5 (mieszanina cząstek o średnicy odpowiednio do 10 i 2,5 mikromerta).

Występowanie niskiej emisji najczęściej jest utożsamiane ze smogiem. Nie są to jednak tożsame pojęcia, ponieważ smog można określić jako zauważalne dla ludzkiego oka zjawisko będące potwierdzeniem występowania na danym obszarze niskiej emisji. Nie oznacza to oczywiście, że jeżeli smogu nie widzimy, to niska emisja nie ma miejsca. Niska emisja ma miejsce, a smog jest tylko potwierdzeniem jej występowania.

Konsekwencje niskiej emisji

Zanieczyszczenie powietrza ma katastrofalny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt, ale także na stan gleb i upraw. Mieszanka unoszących się w powietrzu trujących substancji, w tym między innymi pyłów PM10, (tzn. cząstek stałych  metali ciężkich i innych toksycznych substancji) oraz trujących gazów (dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, dwutlenku węgla), odpowiedzialna jest zarówno za infekcje wirusowe, bakteryjne jak i za powstawanie chorób przewlekłych takich jak astma, alergie, choroby krążenia, choroba Parkinsona i Alzheimera.


Na podstawie obserwacji częstotliwości zachorowań wśród dzieci, lekarze doszli do wniosku, że już po 2-3 dniach od momentu wystąpienia podwyższonego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, podatność dzieci na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych znacznie wzrasta.
Szkodliwość skażonego powietrza dotyczy wszystkich ludzi narażonych na długookresowe przebywanie w jego strefie. Lekarze wymieniają grupy osób szczególnie narażone na negatywne skutki. Są to osoby po 65 roku życia, dzieci, kobiety w ciąży i osoby przewlekle chore. Niestety, w grupie ryzyka znajdują się również ci, którzy podczas okresów nasilonej niskiej emisji uprawiają sporty na „świeżym powietrzu”.

 

Sposoby na ograniczenie niskiej emisji

Na chwilę obecną najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem ograniczenia niskiej emisji jest termomodernizacja oraz wymiana technologii grzewczych na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne. Dobrym rozwiązaniem jest też zrezygnowanie w dzielnicach domów jednorodzinnych z indywidualnego ogrzewania na rzecz wspólnych sieci ciepłowniczych.

Poza uregulowaniami prawnymi i technologicznymi, każdy z nas, we własnym zakresie może przyczynić się do zredukowania zanieczyszczenia w powietrzu atmosferycznym, poprzez oszczędne prowadzenie gospodarstw domowych z poszanowaniem środowiska. Ważną kwestią odnoszącą się do zanieczyszczonego powietrza  jest też segregacja odpadów.

Kolejnym sposobem na ograniczenie emisji zanieczyszczeń jest ograniczenie ruchu samochodowego.  Dlatego na obrzeżach aglomeracji powstaje coraz więcej parkingów typu Park&Ride (Parkuj i Jedź)  dla osób dojeżdżających samochodami do pracy z małych miejscowości. Warto z nich korzystać, przesiadając się do komunikacji miejskiej. Alternatywą dla tradycyjnych samochodów i komunikacji miejskiej są pojazdy o napędzie elektrycznym, a także coraz bardziej popularne rowery.
Nie zapominajmy także o środowisku naturalnym – drzewach, krzewach, trawie. To właśnie rośliny są naszym naturalnym sprzymierzeńcem w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Dlatego tak ważne jest, aby lokalne władze nie ścinały drzew, krzewów, aby pozostawiać w miastach i miasteczkach jak najwięcej powierzchni biologicznie czynnej. Niezmiernie ważna jest również edukacja. Zadbajmy o to, aby świadomość problemu niskiej emisji rosła.

Budynek przy ul. Katedralnej 3/5 po ociepleniu

Na negatywne skutki niskiej emisji nie trzeba długo czekać. Powietrze skażone pyłami PM10 i PM2,5 przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych obszarów oraz skraca ich długość życia. Niska emisja wpływa też negatywnie na środowisko. Skażenie powietrza pogarsza stan zieleni miejskiej i generuje potrzebę zwiększenia kosztów jej pielęgnacji.

W ramach działań zmierzających do likwidacji niskiej emisji, Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa od wielu lat prowadzi prace związane z termomodernizacją budynków, modernizacją źródeł ciepła. Ostatnio zrealizowane inwestycje to likwidacja kotłowni przy ul. Garibaldiego 10/12 i przyłączenie do sieci miejskiej budynków przy ul. Garibaldiego 10/12 i 11/13. Podłączenie do sieci miejskiej budynków przy ul. Nadrzecznej 53/55 i 57/59. W 2015 roku przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęto projekt pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji w budynkach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie”. W ramach tego przedsięwzięcia zostaną zlikwidowane źródła niskiej emisji w centrum miasta oraz przeprowadzone zostanie docieplenie budynku przy ul. Katedralnej 3/5. Celem projektu jest zlikwidowanie kotłowni węglowych przy ulicy Krakowskiej 65 i 46/50, Katedralnej 3/5 i Kordeckiego 22/30 oraz tam gdzie to możliwe podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kotłownia węglowa przy ulicy Kordeckiego 22/30 zostanie zastąpiona dwoma kotłowniami gazowymi z nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi. Pozostałe kotłownie zostaną zlikwidowane. W ich miejscu powstaną węzły cieplne. Łącznie zostanie zdemontowanych 9 kotłów węglowych o mocy 1,75 MW. Przeprowadzona modernizacja przyczyni się do zmniejszenia ilości spalanego węgla ok. 700 ton rocznie. Znikną dodatkowe uciążliwości pracy kotłowni odczuwane przez mieszkańców, tj. zanieczyszczenie placów przed budynkami i na klatkach schodowych, pylenie powstające podczas dostawy paliwa. W wyniku realizowanego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył PM10-2761,14 kg/rok, pył PM2,5-2470,16 kg/rok, SO2-13091,03 kg/rok, NOx-1880,14 kg/rok, b-a-p-1,45 kg/rok, CO2-592657,76 kg/rok,

Całkowity koszt inwestycji

i to 1.408.206 zł, środki pozyskane w ramach z WFOŚiGW w ramach programu KAWKA to 1.095.039 zł z czego 615.959 zł to bezzwrotna dotacja a 479.080 zł to pożyczka.