Bonifikaty od opłaty rocznej przekształceniowej

Opublikowano 16.02.2021

Uwaga dotyczy nieruchomości:

Aleja NMP 69a
Bohaterów Getta 1/3
Garibaldiego 11/13
Jasnogórska 23/25
Jasnogórska 3/5
Katedralna 3/5
Kościuszki 10/12
Kościuszki 13
Kościuszki 3
Kościuszki 4
Lelewela 3/9
Lelewela 8
Nadrzeczna 34/36
Nadrzeczna 35/41
Nadrzeczna 42/44
Nadrzeczna 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Nadrzeczna 51, 53/55, 57/59
Nadrzeczna 63
Nadrzeczna 66
Orlik-Ruckemanna 1/5
Orlik-Ruckemanna 2
Partyzantów 2, 4/6, 8/10
Piotrkowska 27
Senatorska 11/13
Senatorska 7/9
Staszica 12a
Sułkowskiego 3/7
Wilsona 8, 8A, 10/12, 2a

Boh. Monte Cassino 10
Dąbkowskiego 25
Dąbkowskiego 28/30
Focha 42/44
Focha 57/61
Focha 73/77
Hoene Wrońskiego 17/21
Krasińskiego 2
Krasińskiego 3, 5
Krasińskiego 4, Zana 11, 13, Słowackiego 9
Krasińskiego 7, Goszczyńskiego 4
Mickiewicza 25/31
Słowackiego 34/42
Teresy 5
Zana 1, 3
Zana 2
Zana 4

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) oraz uchwały nr 55.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 801 z późn. zm.) w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za dany rok za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów lokatorzy mogą ubiegać się o udzielenie bonifikaty od opłaty przekształceniowej w wysokości 60%. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest spełnienie kryterium dochodowego. Dochód miesięczny w 2020 roku na jednego członka rodziny nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2020r tj. kwoty 2 583,74 zł (brutto).

Wobec powyższego, członkowie Spółdzielni spełniający ten warunek mogą składać wnioski wraz z dokumentami o wysokości dochodu. Wnioski można pobierać w Administracji lub na stronie internetowej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioski należy składać w Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2021r.

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

  • dla pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach za 2020 rok, wydane przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie na druku PIT, składane do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy udzielenia bonifikaty. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiada się innych źródeł dochodu;

  • dla emerytów i rencistów: druk PIT-40A za 2020 rok wydany przez ZUS. Dodatkowo wymagane jest oświadczenie, że nie posiada się innych źródeł dochodu;

  • w przypadku braku dochodu w 2020 roku, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaliczek na podatek dochodowy za 2020 rok;

  • studenci powinny dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją pobierania lub niepobierania stypendium w 2020 roku;

  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki dzieci w szkole ponadpodstawowej.

     

O bonifikatę mogą się ubiegać wyłącznie osoby gospodarujące na nieruchomości objętej wnioskiem.

 

Jednocześnie informujemy, że osoby, które dokonały wyodrębnienia lokalu aktem notarialnym mają możliwość skorzystania z bonifikaty składając wniosek do Urzędu Miasta w terminie do 1 marca 2021 roku.