Informacja w sprawie dostępu do nieruchomości przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

Opublikowano 31.08.2016
I N F O R M A C J A
w sprawie dostępu do nieruchomości przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

 

Działając w wykonaniu obowiązku jaki nakłada na właścicieli, użytkowników wieczystych oraz zarządców art. 30 ustawa z dnia 7 maja 2010 r o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 880 z dnia 25.06.2015 r) Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie informuje, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni ARBELON, ORANGE, UPC podpisali stosowne umowy i mogą prowadzić roboty związane z budową nowych pionów kablowych na klatkach schodowych i w piwnicach budynków będących w zasobach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie.
Na roboty te przedsiębiorcy telekomunikacyjni posiadają wymagane prawem projekty wykonawcze zatwierdzone przez Śródmiejską Spółdzielnie Mieszkaniową w Częstochowie.

Informujemy, że zgodnie z przywołanym przepisem przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do:

  1. Właściwego zawiadomienia mieszkańców o terminie prowadzonych robót.
  2. Korzystania z dostępu do nieruchomości w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla jej użytkowników.
  3. Przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu opisanych robót.

O przypadku korzystania z nieruchomości w sposób sprzeczny z tymi zasadami prosimy o poinformowanie odpowiednio administrację osiedla:

  1. „Śródmieście” ul. Kościuszki 3, tel. kontaktowy 34 372 35 41 do 44.
  2. „Trzech Wieszczów” al. Bohaterów Monte Cassino 10, tel. kontaktowy 34 372 35 51 do 54.

Wyciąg z ustawy z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych „art.30, ust 1:

„Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku oraz punktu styku, polegający w szczególności na:

  1. zapewnieniu możliwości wykorzystywania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe,
  2. umożliwieniu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku,
  3. umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli:
  • nie istnieje instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s lub
  • istniejąca instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s nie jest dostępna lub nie odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,

4. umożliwieniu korzystania z punktu styku, umożliwieniu odtworzenia przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej budynku, które uległy likwidacji, zniszczeniu, uszkodzeniu lub wymagają modernizacji lub przebudowy

– w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.”