Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Opublikowano 24.03.2016

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1.802,15 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.287,25 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od 01.03.2018 r. najniższa emerytura wynosi 1029,80 zł.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie wyklucza to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:

– dla 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5m2

– dla 2 osób 40 m2 + 30% = 52,0m2

– dla 3 osób 45m2 + 30% = 58,5m2

– dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2

– dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2

– dla 6 osób 70m2 + 30% = 91,0m2

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

  • 30 % albo
  • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Szczegółowe informacje, w tym wzory wniosków oraz wykaz wymaganych załączników znajdują się na stronie internetowej Częstochowskiego Centrum Świadczeń:

http://ccs.czestochowa.pl/dodatki-mieszkaniowe/