ZAWIADOMIENIE

Opublikowano 31.03.2023

o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Dzięki działaniom rządu, gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku.

W związku ze stosowaniem przez Fortum Power&Heat w rozliczeniach ze Spółdzielnią, mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła lub średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe szacowane stawki kosztów ogrzewania dla lokali w 2023r. będą zawierać się w przedziale 4,23 do 6,10 zł/m2, zależnie od warunków pogodowych i zmian cen ciepła wprowadzonych przez dostawcę.

Całkowite rozliczenie kosztów ogrzewania budynków zostanie przedstawione Państwu po zakończeniu sezonu grzewczego.

Aktualna zaliczka na poczet kosztów ogrzewanie 4,48 zł/m2 nie będzie zmieniona do chwili zmiany cen przez dostawcę ciepła.

Z informacji uzyskanych przez Spółdzielnię wynika, że na mocy Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), w rozliczeniach z klientami, za miesiące marzec i kwiecień 2023 r. będzie stosowała ceny netto nie wyższe niż przedstawione poniżej:

SKŁADNIK ENERGII CIEPLNEJ

JEDN.

Dotychczasowa taryfa Fortum

taryfa od 1.03.2023 r. wynikająca z zastosowania rządowego mechanizmu wsparcia

Taryfa Fortum obowiązująca od 1maja 2023

Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/miesiąc

MW

Dla wszystkich taryf 12374,75

Dla wszystkich taryf 12404,77

Dla wszystkich taryf 9510,18

Cena ciepłą

GJ

Dla wszystkich taryf 64,16

Dla wszystkich taryf
58,04

Dla wszystkich taryf 49,39

Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową zł/MW/miesiąc

MW

Dla taryfy C1A 3997,00

Dla taryfy C1B 5108,67

Dla taryfy C1C 4925,25

Dla taryfy C1D 6368,52

Dla taryfy C1A 4564,45

Dla taryfy C1B 5894,11

Dla taryfy C1C 5678,50

Dla taryfy C1D 7288,58

Dla taryfy C1A 3915,91

Dla taryfy C1B 4884,24

Dla taryfy C1C 4783,28

Dla taryfy C1D 6033,19

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

GJ

Dla taryfy C1A 13,20

Dla taryfy C1B 18,30

Dla taryfy C1C 16,51

Dla taryfy C1D 20,82

Dla taryfy C1A 15,78

Dla taryfy C1B 21,70

Dla taryfy C1C 19,60

Dla taryfy C1D 24,81

Dla taryfy C1A 12,95

Dla taryfy C1B 17,52

Dla taryfy C1C 16,05

Dla taryfy C1D 19,76

Cena nośnika ciepła

m3

26,09

33,08

25,20